Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

Drodzy Rodzice!

Od września 2007 roku nasza placówka oferuje bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy dziecku zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją!

 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to forma, kompleksowej i wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom, mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Współpraca z rodziną w szczególności dotyczy:

» udzielania pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacniania więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania;

» udzielania instruktażu i porad oraz prowadzenia konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

» pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

Co należy zrobić, aby dziecko zostało, objęte bezpłatnymi

zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W celu jej uzyskania, należy zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.

Zespół orzekający działający w poradni, po przeprowadzeniu diagnozy rozpatruje, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii. Jeżeli dziecko otrzyma opinię, rodzice muszą dostarczyć ją do naszej placówki. Tu dokonają niezbędnych formalności i dowiedzą się szczegółowo jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ich dziecka.

 

Dla kogo są przeznaczone zajęcia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Oddziaływania kierowane są do dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Termin dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-płodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością, lub upośledzeniem czynności fizycznych.

Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

 

Kto prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

Pracę z dzieckiem planuje się na podstawie specjalistycznej diagnozy dokonanej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zależności od problemów rozwojowych dziecka przydzielane są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

» pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną), tyflopedagog (nauczyciel osób niewidomych i niedowidzących) lub surdopedagog (nauczyciel osób niesłyszących i niedosłyszących);

» psycholog;

» logopeda;

» fizjoterapeuta;

» inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka, jego rodziny i możliwości szkoły.

 

Drodzy Rodzice!

Jeśli macie jakiekolwiek obawy, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze wątpliwości – skontaktujcie się z najbliższą Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Tam uzyskacie poradę, diagnozę, a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i wówczas będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć w naszej placówce.

Comments are closed.