Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w piątek tj. 21.06.2024 r. o godzinie 8.00, klasa VIII o godzinie 9.30

O nas

Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach to nowoczesna placówka oświatowa szkolnictwa specjalnego. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Chojnicki. Dyrektorem jest mgr Joanna Porożyńska, zaś wicedyrektorem mgr Bożena Kiedrowska. Od 1 września 2005 roku nasza szkoła mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Jana Pawła II 11.

Misja Szkoły

Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogów, logopedów, rehabilitantów i psychologa oferuje wsparcie edukacyjno–terapeutyczne w przypadku każdego dziecka, które wymaga indywidualnego prowadzenia ze względu na swe potrzeby i możliwości.Charakterystyka placówki

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną dla dziecka. Prowadzimy nowoczesną i skuteczną działalność specjalistyczną w zakresie edukacji, wychowania, opieki oraz rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie specjalistyczne oddziaływania podejmowane są w celu poprawy funkcjonowania dziecka i pomocy w lepszym postrzeganiu otaczającego świata.

Baza naszej szkoły

Zespół Szkół Specjalnych mieści się w nowoczesnym, parterowym budynku, pozbawionym barier architektonicznych, umożliwiającym swobodne poruszanie się również osobom na wózkach.

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Od września 2007 roku nasza placówka oferuje bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy dziecku zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją!

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to forma, kompleksowej i wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom, mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Współpraca z rodziną w szczególności dotyczy:

» udzielania pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacniania więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania;

» udzielania instruktażu i porad oraz prowadzenia konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

» pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Co należy zrobić, aby dziecko zostało, objęte bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W celu jej uzyskania, należy zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.

Zespół orzekający działający w poradni, po przeprowadzeniu diagnozy rozpatruje, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii. Jeżeli dziecko otrzyma opinię, rodzice muszą dostarczyć ją do naszej placówki. Tu dokonają niezbędnych formalności i dowiedzą się szczegółowo jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ich dziecka.

Dla kogo są przeznaczone zajęcia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Oddziaływania kierowane są do dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Termin dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-płodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością, lub upośledzeniem czynności fizycznych.

Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

Kto prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

Pracę z dzieckiem planuje się na podstawie specjalistycznej diagnozy dokonanej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zależności od problemów rozwojowych dziecka przydzielane są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

» pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną), tyflopedagog (nauczyciel osób niewidomych i niedowidzących) lub surdopedagog (nauczyciel osób niesłyszących i niedosłyszących);

» psycholog;

» logopeda;

» fizjoterapeuta;

» inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka, jego rodziny i możliwości szkoły.

Drodzy Rodzice!

Jeśli macie jakiekolwiek obawy, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze wątpliwości – skontaktujcie się z najbliższą Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Tam uzyskacie poradę, diagnozę, a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i wówczas będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć w naszej placówce.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

OŚRODEK KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY

Realizowane u nas od wielu już lat wczesne wspomaganie rozwoju dzieci to ogromna szansa dla licznej grupy najmłodszych mieszkańców dotkniętych niepełnosprawnością bądź tą niepełnosprawnością zagrożonych. Cel wczesnego wspomagania jest prosty: umożliwić dzieciom rozwój na miarę ich rzeczywistych możliwości i tak go stymulować, by możliwe było w przyszłości włączenie tych dzieci do pełnego życia w społeczeństwie. Od grudnia 2017 roku zakres wczesnego wspomagania rozwoju dzieci poszerzono o oddziaływania dodatkowe w ramach rządowego programu „Za życiem”. W wyniku porozumienia powiatu z MEN-em powstał w naszej placówce tzw. wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, który przez co najmniej cztery kolejne lata będzie organizował dla dzieci i ich rodzin dodatkowe wsparcie – zajęcia terapeutyczne, szczególnie dla dzieci najmłodszych (od urodzenia do 3 roku życia) lub nieco starszych, jeśli są dotknięte poważniejszymi deficytami i problemami rozwojowymi. Zajęcia terapeutyczne z pierwszą grupą dzieci są właśnie w toku a począwszy od września 2018 ofertę wsparcia będziemy stopniowo poszerzali. Na realizację tych oddziaływań przewidziano specjalną dotację celową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dalsza realizacja programu zakłada stałą współpracę naszego ośrodka z ośrodkami pomocy społecznej i jednostkami służby zdrowia, by rzeczywiście kompleksowo i możliwie najbardziej skutecznie oddziaływać na rozwój najmłodszych dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy: edukację wczesnoszkolną (w klasach I-III) i nauczanie przedmiotowe (w klasach IV-VI).

I ETAP EDUKACYJNY klasy I – III

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wszechstronny rozwój i rewalidacja społeczna uczniów. Istotne jest także wychowanie, aby każdy uczeń, na miarę swoich możliwości był przygotowany do życia w społeczeństwie. Na pierwszym etapie edukacyjnym nauczanie odbywa się całościowo metodą ośrodków pracy. Wiadomości i umiejętności ukształtowane w klasach I-III stanowią punkt wyjścia do nauki w klasach IV-VI, gdzie nauczanie jest już podzielone na poszczególne przedmioty.

Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez zespół nauczycieli dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy. Każdy uczeń szkoły jest objęty stosownymi zajęciami rewalidacyjnymi: kompensacyjno – korekcyjnymi, terapią logopedyczną i gimnastyką korekcyjną. W szkole działają też liczne kółka zainteresowań, m.in. muzyczne, językowe, techniczne i teatralne (…).

Na każdym etapie edukacyjnym szczególną uwagę zwracamy na działania profilaktyczne służące wypracowaniu bezpiecznego zdrowego i higienicznego trybu życia.

II ETAP EDUKACYJNY klasy IV-VI

Uczniowie w klasie IV rozpoczynają naukę przedmiotów i realizują tę samą podstawę programową, co w szkołach masowych. Uczą się na takich samych podręcznikach, ale inaczej, to znaczy w korzystniejszych dla siebie warunkach.

Na korzystne warunki nauki wpływa:

» indywidualne tempo pracy,
» podręczniki pomocnicze,
» wyznaczanie i osiąganie indywidualnych celów zgodnych z możliwościami ucznia,
» mała liczebność uczniów w klasie,
» specjalistyczna i doświadczona kadra,
» przebywanie wśród rówieśników mających podobne problemy i radości dnia codziennego,
» pełna akceptacja specyfiki niepełnosprawności,
» dodatkowe wsparcie terapeutyczne: zajęcia rewalidacji indywidualnej, logopedia, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia, zajęcia z psychologiem
» wyposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny, pracownie, gabinety terapii indywidualnej,
» właściwy dobór pomocy dydaktycznych,
» niekiedy jedyna możliwość oraz okazja do osiągnięcia sukcesu w gronie podobnych sobie
osób,
» zmniejszenie stresu powodowanego dużymi wymaganiami szkolnymi,
» dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek szkolny.

Dla każdego ucznia zespół nauczycieli uczących opracowuje INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TRERAPEUTYCZNY. W programie tym zostają opisane mocne i słabe strony danego ucznia, i wynikające z tego dokładne zalecenia do realizacji na poszczególnych przedmiotach oraz zaplanowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna na każdy rok szkolny.

Poza stosowaniem ogólnych zasad, metod i form pracy na tym etapie edukacyjnym wszyscy nauczyciele zwracają szczególną uwagę indywidualizację pracy z uczniem na wszystkich przedmiotach.
Przejawia się to w:

» stałej pomocy i kontroli, gdyż uczniowie szybciej się nużą, a z chwilą występowania trudności łatwo rezygnują i mają tendencję do pozostawiania niedokończonej pracy,
» przywiązywaniu wagi do specjalnych bodźców pozytywnych w formie pochwały, zachęty, nagrody,
» okazywaniu aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, pozwalające na budowanie pozytywnego obrazu siebie,
» stosowaniu metod aktywizujących: zabaw, gier, doświadczeń itp.,
» wdrażaniu uczniów do samodzielności,
» odwoływaniu się do przeżyć, doświadczeń własnych przy wprowadzaniu i omawianiu nowych pojęć,
» wykorzystywaniu w codziennym życiu zdobytych wiadomości i umiejętności.

Osiąganie sukcesów przez uczniów związane jest z właściwą współpracą z rodzicami.

Pobyt uczniów w szkole to nie tylko nauka, ale liczne imprezy, wydarzenia, które tworzą klimat szkoły. Do kalendarza stałych imprez wpisały się: „Dzień postaci z bajek”, „Andrzejki”, „Quizy świąteczne”, „Wigilie klasowe”, „Konkurs recytatorski”, „Dzień Edukacji Narodowej”, „Konkursy plastyczne”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Zimowisko”, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Ojca”

Uczniowie mają też okazję brać udział w konkursach przedmiotowych i sprawnościowych, wycieczkach, biwakach, zielonych szkołach.

Na wiele imprez i uroczystości zapraszani są rodzice uczniów w roli gości lub współorganizatorów.

W szkole podstawowej funkcjonują zespoły edukacyjno-terapeutyczne przeznaczone dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami. Nauka dzieli się na dwa etapy: I – klasy I – III i II – klasy IV – VIII. Na każdym etapie istnieje możliwość przedłużenia edukacji o jeden rok. Po skończeniu szkoły podstawowej uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych mogą kontynuować naukę w szkole przysposabiającej do pracy.

Zespół klasowy jest pod opieką wychowawcy, który prowadzi większość zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Poza tym wszyscy uczniowie są pod opieką specjalistów: psychologa, logopedy, rewalidatora-pedagoga-terapeuty, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, pielęgniarki szkolnej. Korzystają ze specjalistycznego wsparcia i wyposażenia, z dodatkowych zajęć, które są w ofercie szkoły. Gdy wymaga tego sytuacja, np. zdrowotna ucznia, ograniczenia ruchowe, do pomocy wychowawcy zespołu jest pomoc nauczyciela.

Uczniowie zespołu z wychowawcą mają do dyspozycji salę lekcyjną z kuchnią terapeutyczną i łazienką, w sali – obok miejsc do pracy – znajduje się kącik do odpoczynku i zajęć rekreacyjnych.

Przedmioty realizowane w zespole to: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, religia.

Nauczyciela i uczniów obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, a dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny  w oparciu o dokładną i rzetelną diagnozę umiejętności funkcjonalnych. IPET tworzy zespół nauczycieli uczących danego ucznia i specjaliści (logopeda, pedagog, psycholog, rewalidator-pedagog-terapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej). Pracę koordynuje wychowawca zespołu. Diagnozę funkcjonalną przeprowadza się w oparciu
o obserwacje, wywiady z rodzicami, wskazania i zalecenia z orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opinie lekarskie i inne ważne dokumenty, charakteryzujące funkcjonowanie ucznia. Zespół posługuje się wybranymi narzędziami badawczymi. Po zapoznaniu rodziców z IPET-em Dyrektor szkoły zatwierdza go do realizacji.

W zespołach edukacyjno-terapeutycznych pracuje się głównie metodą ośrodków  pracy, ustalając miesięczne, tygodniowe i dzienne ośrodki pracy. Wykorzystuje się również Poranny Krąg, czyli stymulację polisensoryczną według pór roku, na początek dnia w codziennej pracy z dziećmi z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Chojnicach rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2011 roku. Jest to szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowuje ona młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Kształcenie jest dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Obejmuje ono:

 • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Edukacja uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.

W procesie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, ustalając kierunki oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych i konsultując z nimi sposoby rozwiązywania problemów ucznia respektujące wyznawane przez rodzinę wartości.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne:
  – funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  – wychowanie fizyczne,
  – przysposobienie do pracy,
  – religia/etyka
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia sportowe;
 • zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu.

W ramach zajęć przysposabiających do pracy nasi uczniowie uczęszczają do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach, gdzie nabywają i doskonalą umiejętności krawieckie. W szkole mają zajęcia m. in. z zakresu ogrodnictwa, stolarstwa, prac biurowych, papieroplastyki i zdobienia, gotowania, gospodarstwa domowego oraz tkactwa.

Aktualności

1964

Galeria

Jesteśmy tutaj

Masz pytanie?

Kontakt

Adres:

ul. Jana Pawła II 11,
89-600 Chojnice,

Kontakt

Telefon: 0-52 565-10-00
Fax:  0-52 397-96-66
E-mail: sekretariat@zsschojnice.pl