Charakterystyka placówki

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną dla dziecka. Prowadzimy nowoczesną i skuteczną działalność specjalistyczną w zakresie edukacji, wychowania, opieki oraz rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie specjalistyczne oddziaływania podejmowane są w celu poprawy funkcjonowania dziecka i pomocy w lepszym postrzeganiu otaczającego świata.
Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach obejmuje:

• Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 z oddziałami dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i zespołami edukacyjno–terapeutycznymi dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
• Gimnazjum Specjalne z oddziałami dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i zespołami edukacyjno–terapeutycznymi dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
• Szkołę Przysposabiającą do Pracy – kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną prowadzimy indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Od 1 września 2006 roku dodatkowym zadaniem szkoły jest prowadzenie zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci nieobjętych jeszcze obowiązkiem szkolnym, a których rozwój wzbudza niepokój rodziców. Dzieci są do nas kierowane na podstawie opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.

W roku szkolnym 2016/2017 obejmujemy swoją terapią ponad 80 maluchów.