Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Komu służymy pomocą?

wszystkim rodzicom zaniepokojonym rozwojem swojego dziecka,  dzieciom, od wieku niemowlęcego do rozpoczęcia nauki szkolnej,  dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością,  dzieciom z zaburzeniami: rozwoju ruchowego, mowy, relacji społecznych i emocji.

Formy wsparcia

indywidualne zajęcia terapeutyczne z dzieckiem, z zastosowaniem różnorodnych metod oddziaływania,  konsultacje dla Rodziców i Opiekunów, także połączone z prezentacją stosowanych ćwiczeń i metod,  zajęcia terapii grupowej nastawione na włączanie elementów uspołeczniania dzieci,  doradztwo, także dla innych pedagogów i wymiana doświadczeń wśród terapeutów.

Finansowanie działań

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci jest finansowane przez Powiat Chojnicki w ramach subwencji oświatowej. Zajęcia terapeutyczne mogą być prowadzone przez jeden podmiot systemu edukacji. 

Co oferujemy?

naukę umiejętności zabawy samodzielnej i w grupie,  wspomaganie całościowe, uwzględniające wszystkie sfery funkcjonowania (poznawczą, fizyczną, zmysłową, emocjonalną, społeczną),  terapię w dziedzinie integracji sensorycznej,  porady w kwestiach formalno-prawnych,  konsultacje specjalistyczne dla innych placówek edukacyjnych i wychowawczych oraz osób indywidualnych,  spotkania integracyjne – wsparcie grupowe dla Rodziców i Opiekunów.

Z kim współpracujemy?

 z Rodzicami i Opiekunami dzieci oraz innymi członkami ich rodzin,  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Chojnicach i poradniami w innych miastach, szczególnie w zakresie diagnozy,  z poradniami pediatrycznymi i Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Karola Łukowicza w Chojnicach,  z urzędami gmin i miasta oraz ze starostwem,  z przedszkolami i szkołami.

Nasze kwalifikacje:  pedagodzy z wykształceniem wyższym magisterskim (w tym pedagogika specjalna),  specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,  psycholog-diagnosta, psychoterapeuta, logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi,  surdotyflopedagog, tyflopedagog,  specjaliści w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC),  fizjoterapeuta,  specjaliści stosujący specyficzne metody terapeutyczne (np. integracja sensoryczna, kinezjologia edukacyjna, ruch rozwijający, metoda krakowska i in.).

W uzasadnionych przypadkach jesteśmy gotowi przyjechać do Państwa – jesteśmy mobilni!

OPTYMALNE WSPOMAGANIE ROZWOJU KAŻDEGO DZIECKA TO PODSTAWA JEGO POMYŚLNEJ PRZYSZŁOŚCI