O nas

Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach to nowoczesna placówka oświatowa szkolnictwa specjalnego. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Chojnicki. Dyrektorem jest mgr Jan Gliszczyński, zaś wicedyrektorem mgr Joanna Porożyńska. Od 1 września 2005 roku nasza szkoła mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Jana Pawła II 11.

Misja Szkoły

Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogów, logopedów, rehabilitantów i psychologa oferuje wsparcie edukacyjno–terapeutyczne w przypadku każdego dziecka, które wymaga indywidualnego prowadzenia ze względu na swe potrzeby i możliwości.Charakterystyka placówki

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną dla dziecka. Prowadzimy nowoczesną i skuteczną działalność specjalistyczną w zakresie edukacji, wychowania, opieki oraz rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie specjalistyczne oddziaływania podejmowane są w celu poprawy funkcjonowania dziecka i pomocy w lepszym postrzeganiu otaczającego świata.

Baza naszej szkoły

Zespół Szkół Specjalnych mieści się w nowoczesnym, parterowym budynku, pozbawionym barier architektonicznych, umożliwiającym swobodne poruszanie się również osobom na wózkach.

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Od września 2007 roku nasza placówka oferuje bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy dziecku zapraszamy do kontaktu z Dyrekcją!

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to forma, kompleksowej i wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom, mająca na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Współpraca z rodziną w szczególności dotyczy:

» udzielania pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacniania więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania;

» udzielania instruktażu i porad oraz prowadzenia konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

» pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Co należy zrobić, aby dziecko zostało, objęte bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W celu jej uzyskania, należy zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.

Zespół orzekający działający w poradni, po przeprowadzeniu diagnozy rozpatruje, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii. Jeżeli dziecko otrzyma opinię, rodzice muszą dostarczyć ją do naszej placówki. Tu dokonają niezbędnych formalności i dowiedzą się szczegółowo jak będzie wyglądała organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ich dziecka.

Dla kogo są przeznaczone zajęcia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Oddziaływania kierowane są do dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Termin dziecko zagrożone niepełnosprawnością oznacza dziecko z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-płodowego, u którego lekarz stwierdza zagrożenie nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością, lub upośledzeniem czynności fizycznych.

Termin dziecko niepełnosprawne oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

Kto prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

Pracę z dzieckiem planuje się na podstawie specjalistycznej diagnozy dokonanej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zależności od problemów rozwojowych dziecka przydzielane są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

» pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog (nauczyciel osób z niepełnosprawnością intelektualną), tyflopedagog (nauczyciel osób niewidomych i niedowidzących) lub surdopedagog (nauczyciel osób niesłyszących i niedosłyszących);

» psycholog;

» logopeda;

» fizjoterapeuta;

» inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka, jego rodziny i możliwości szkoły.

Drodzy Rodzice!

Jeśli macie jakiekolwiek obawy, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze wątpliwości – skontaktujcie się z najbliższą Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Tam uzyskacie poradę, diagnozę, a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i wówczas będziecie mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć w naszej placówce.

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła podstawowa podzielona jest na dwa etapy: edukację wczesnoszkolną (w klasach I-III) i nauczanie przedmiotowe (w klasach IV-VI).

I ETAP EDUKACYJNY klasy I – III

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wszechstronny rozwój i rewalidacja społeczna uczniów. Istotne jest także wychowanie, aby każdy uczeń, na miarę swoich możliwości był przygotowany do życia w społeczeństwie. Na pierwszym etapie edukacyjnym nauczanie odbywa się całościowo metodą ośrodków pracy. Wiadomości i umiejętności ukształtowane w klasach I-III stanowią punkt wyjścia do nauki w klasach IV-VI, gdzie nauczanie jest już podzielone na poszczególne przedmioty.

Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowanych przez zespół nauczycieli dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy. Każdy uczeń szkoły jest objęty stosownymi zajęciami rewalidacyjnymi: kompensacyjno – korekcyjnymi, terapią logopedyczną i gimnastyką korekcyjną. W szkole działają też liczne kółka zainteresowań, m.in. muzyczne, językowe, techniczne i teatralne (…).

Na każdym etapie edukacyjnym szczególną uwagę zwracamy na działania profilaktyczne służące wypracowaniu bezpiecznego zdrowego i higienicznego trybu życia.

II ETAP EDUKACYJNY klasy IV-VI

Uczniowie w klasie IV rozpoczynają naukę przedmiotów i realizują tę samą podstawę programową, co w szkołach masowych. Uczą się na takich samych podręcznikach, ale inaczej, to znaczy w korzystniejszych dla siebie warunkach.

Na korzystne warunki nauki wpływa:

» indywidualne tempo pracy,
» podręczniki pomocnicze,
» wyznaczanie i osiąganie indywidualnych celów zgodnych z możliwościami ucznia,
» mała liczebność uczniów w klasie,
» specjalistyczna i doświadczona kadra,
» przebywanie wśród rówieśników mających podobne problemy i radości dnia codziennego,
» pełna akceptacja specyfiki niepełnosprawności,
» dodatkowe wsparcie terapeutyczne: zajęcia rewalidacji indywidualnej, logopedia, gimnastyka korekcyjna, socjoterapia, zajęcia z psychologiem
» wyposażenie szkoły w sprzęt specjalistyczny, pracownie, gabinety terapii indywidualnej,
» właściwy dobór pomocy dydaktycznych,
» niekiedy jedyna możliwość oraz okazja do osiągnięcia sukcesu w gronie podobnych sobie
osób,
» zmniejszenie stresu powodowanego dużymi wymaganiami szkolnymi,
» dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek szkolny.

Dla każdego ucznia zespół nauczycieli uczących opracowuje INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TRERAPEUTYCZNY. W programie tym zostają opisane mocne i słabe strony danego ucznia, i wynikające z tego dokładne zalecenia do realizacji na poszczególnych przedmiotach oraz zaplanowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna na każdy rok szkolny.

Poza stosowaniem ogólnych zasad, metod i form pracy na tym etapie edukacyjnym wszyscy nauczyciele zwracają szczególną uwagę indywidualizację pracy z uczniem na wszystkich przedmiotach.
Przejawia się to w:

» stałej pomocy i kontroli, gdyż uczniowie szybciej się nużą, a z chwilą występowania trudności łatwo rezygnują i mają tendencję do pozostawiania niedokończonej pracy,
» przywiązywaniu wagi do specjalnych bodźców pozytywnych w formie pochwały, zachęty, nagrody,
» okazywaniu aprobaty, pochwały dla podejmowanego wysiłku i akceptacji, pozwalające na budowanie pozytywnego obrazu siebie,
» stosowaniu metod aktywizujących: zabaw, gier, doświadczeń itp.,
» wdrażaniu uczniów do samodzielności,
» odwoływaniu się do przeżyć, doświadczeń własnych przy wprowadzaniu i omawianiu nowych pojęć,
» wykorzystywaniu w codziennym życiu zdobytych wiadomości i umiejętności.

Osiąganie sukcesów przez uczniów związane jest z właściwą współpracą z rodzicami.

Pobyt uczniów w szkole to nie tylko nauka, ale liczne imprezy, wydarzenia, które tworzą klimat szkoły. Do kalendarza stałych imprez wpisały się: „Dzień postaci z bajek”, „Andrzejki”, „Quizy świąteczne”, „Wigilie klasowe”, „Konkurs recytatorski”, „Dzień Edukacji Narodowej”, „Konkursy plastyczne”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Zimowisko”, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Ojca”

Uczniowie mają też okazję brać udział w konkursach przedmiotowych i sprawnościowych, wycieczkach, biwakach, zielonych szkołach.

Na wiele imprez i uroczystości zapraszani są rodzice uczniów w roli gości lub współorganizatorów.

W szkole podstawowej funkcjonują zespoły edukacyjno-terapeutyczne przeznaczone dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami. Nauka dzieli się na dwa etapy: I – klasy I – III i II – klasy IV – VIII. Na każdym etapie istnieje możliwość przedłużenia edukacji o jeden rok. Po skończeniu szkoły podstawowej uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych mogą kontynuować naukę w szkole przysposabiającej do pracy.

Zespół klasowy jest pod opieką wychowawcy, który prowadzi większość zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Poza tym wszyscy uczniowie są pod opieką specjalistów: psychologa, logopedy, rewalidatora-pedagoga-terapeuty, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, pielęgniarki szkolnej. Korzystają ze specjalistycznego wsparcia i wyposażenia, z dodatkowych zajęć, które są w ofercie szkoły. Gdy wymaga tego sytuacja, np. zdrowotna ucznia, ograniczenia ruchowe, do pomocy wychowawcy zespołu jest pomoc nauczyciela.

Uczniowie zespołu z wychowawcą mają do dyspozycji salę lekcyjną z kuchnią terapeutyczną i łazienką, w sali – obok miejsc do pracy – znajduje się kącik do odpoczynku i zajęć rekreacyjnych.

Przedmioty realizowane w zespole to: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, religia.

Nauczyciela i uczniów obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych, a dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny  w oparciu o dokładną i rzetelną diagnozę umiejętności funkcjonalnych. IPET tworzy zespół nauczycieli uczących danego ucznia i specjaliści (logopeda, pedagog, psycholog, rewalidator-pedagog-terapeuta, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej). Pracę koordynuje wychowawca zespołu. Diagnozę funkcjonalną przeprowadza się w oparciu
o obserwacje, wywiady z rodzicami, wskazania i zalecenia z orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opinie lekarskie i inne ważne dokumenty, charakteryzujące funkcjonowanie ucznia. Zespół posługuje się wybranymi narzędziami badawczymi. Po zapoznaniu rodziców z IPET-em Dyrektor szkoły zatwierdza go do realizacji.

W zespołach edukacyjno-terapeutycznych pracuje się głównie metodą ośrodków  pracy, ustalając miesięczne, tygodniowe i dzienne ośrodki pracy. Wykorzystuje się również Poranny Krąg, czyli stymulację polisensoryczną według pór roku, na początek dnia w codziennej pracy z dziećmi z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

 

W pytaniach i odpowiedziach

Kto może zostać uczniem gimnazjum specjalnego?

Uczeń naszego gimnazjum musi posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej (PPP) – ze wskazaniem określającym czas i poziom nauczania, na którym będzie kontynuował naukę.

Jak długo trwa nauka w gimnazjum specjalnym?

Nauka w tego typu szkole trwa dokładnie tyle samo, ile w każdym innym gimnazjum, czyli 3 lata.

Dlaczego gimnazjum specjalne?

 • W gimnazjum specjalnym młodzież uczy się wśród rówieśników, którzy mają podobne problemy i pracują na podobnym poziomie intelektualnym, w związku z tym żaden z nastolatków nie czuje się tu gorszy od innych.
 • Realizują oni tę samą podstawę programową co we wszystkich polskich gimnazjach, ale z dostosowaniem do ich indywidualnych możliwości i potrzeb.
 • Wszyscy pracujący z danym uczniem (nauczyciele i inni specjaliści) opracowują Indywidualny Program Edukacyjno–Terapeutyczny (IPET), z którym zapoznają rodziców. Zawiera on informacje o uczniu, sposobach pracy z nim na wszystkich zajęciach przedmiotowych i specjalistycznych (logopedia, gimnastyka korekcyjno–kompensacyjna, rewalidacja indywidualna) w danym roku szkolnym.
 • Dzięki IPET–owi łatwiej monitorować postępy ucznia w każdym obszarze jego funkcjonowania i na bieżąco korygować oddziaływania pedagogiczno – wychowawcze.
 • W jednej klasie uczy się mniej osób niż w szkole masowej, przez co wszyscy się dobrze znają, a wychowawcy łatwiej stworzyć między uczniami pozytywne relacje.
 • Wszyscy nauczyciele pracujący w gimnazjum specjalnym są przygotowani do pracy z uczniami z orzeczeniami PPP, dlatego nie ma na zajęciach nauczycieli wspomagających.
 • Wychowawcy i nauczyciele mogą też liczyć na pomoc innych specjalistów: psychologa, pedagoga czy pielęgniarki szkolnej.

Ile osób uczy się w jednym oddziale klasowym?

Do klasy specjalnej uczęszcza od 10 do 15 uczniów, więc nauka odbywa się w kameralnej atmosferze, a nauczyciel ma wystarczająco dużo czasu dla każdego z gimnazjalistów.

Czego uczą się gimnazjaliści w tej szkole?

 • Przedmioty nauczania w gimnazjum specjalnym są w zasadzie identyczne jak w gimnazjum masowym. Młodzież nie uczy się jedynie drugiego języka obcego, poprzestając tylko na nauce języka angielskiego na poziomie podstawowym./span>
 • Każdy z uczniów objęty jest dodatkowo rewalidacją indywidualną (w różnym wymiarze godzin) oraz wg potrzeb zajęciami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej i logopedycznymi.

„Rewalidacja” – co to za przedmiot?

Rewalidacja indywidualna, zwana w szkole potocznie „erką” to przedmiot, na którym pracuje się w małej grupie (od 3 do 5 osób) nad doskonaleniem umiejętności szkolnych (np. techniki czytania, pisania, liczenia)

Jak oceniani są uczniowie?

Skala ocen semestralnych i końcoworocznych (z przedmiotów i zachowania) jest identyczna w całym kraju, ponieważ jest to regulowane przez rozporządzenie MEN, natomiast niektóre oceny cząstkowe z przedmiotów w naszej szkole zostały „wzbogacone” o plusy (+) i minusy (-), a ich skala – dokładnie sprecyzowana w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO).

Czy egzaminy gimnazjalne w III klasie dotyczą też uczniów gimnazjum specjalnego?

Tak, nasi uczniowie również je zdają, jednak arkusze egzaminacyjne dla nich przeznaczone są trochę prostsze, a czas egzaminu może zostać wydłużony.

Z czego mogą korzystać gimnazjaliści w naszej szkole?

 • Młodzież ma do dyspozycji:
  – darmowe podręczniki w ramach wyprawki szkolnej,
  – świetlicę szkolną,
  – opiekę pielęgniarską,
  – możliwość dożywiania,
  – darmowe dojazdy busem (dot. uczniów z gminy Brusy) oraz komunikacją miejską,
  – nowoczesną bazę (budynek dydaktyczny bez barier architektonicznych, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną i korekcyjną, pracownię komputerową i inne pracownie przedmiotowe, gabinety i bibliotekę, gabinet psychologiczno-pedagogiczny),
  – duże boisko i pięknie utrzymany dziedziniec z ławeczkami.
 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na specjalistyczny transport zapewniany przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania.
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Należą do nich kółka zainteresowań, np. matematyczne, języka angielskiego, dziennikarskie i inne, wg oferty na dany rok szkolny.
 • Chętni mogą uczestniczyć w konkursach przedmiotowych, wycieczkach szkolnych, zawodach sportowych oraz uroczystościach i imprezach szkolnych.
 • Gimnazjaliści mają możliwość zdobycia karty rowerowej – po odpowiednim przygotowaniu w szkole.
 • Na poziomie gimnazjum uczniowie mogą włączać się w różne akcje i działania Samorządu Uczniowskiego.
 • Młodzież w ramach lekcji wychowania fizycznego bierze udział w zajęciach kajakarskich, rowerowych i narciarskich.

Co po gimnazjum specjalnym?

Absolwenci tego typu szkoły mają możliwość kontynuowania nauki w szkole zawodowej.

Otrzymują oni świadectwo ukończenia gimnazjum bez jakiejkolwiek adnotacji czy pieczątki wskazującej na specyfikę szkoły, jaką ukończyli. Świadectwo jest identyczne ze świadectwem uczniów kończących gimnazjum masowe.

Gdyby nauka w gimnazjum specjalnym, mimo wszystko, okazała się dla ucznia zbyt trudna może on, po konsultacji z PPP i otrzymaniu odpowiedniego orzeczenia, kontynuować naukę w zespole edukacyjno–terapeutycznym na poziomie gimnazjum, a potem w klasie przysposabiającej do pracy – również na terenie naszej szkoły.

ZESPOŁY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE GIMNAZJUM

 • Uczeń zespołu edukacyjno-terapeutycznego na poziomie gimnazjum musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (PPP.)
 • Nauka w tego typu Gimnazjum trwa 3 lata z możliwością przedłużenia o 1 rok (dzięki czemu jest możliwość dłuższej edukacji).
 • Liczba uczniów w zespole wynosi od 6 do 8. Taka liczebność umożliwia indywidualne podejście nauczyciela do każdego ucznia. Warto podkreślić, iż młodzież uczy się wśród rówieśników, którzy mają podobne problemy i pracują na zbliżonym poziomie intelektualnym. W związku z tym żaden z nastolatków nie czuje się gorszy od innych.

EDUKACJA I TERAPIA jako specyfika pracy z uczniami:

 • Wszyscy pracujący z danym uczniem nauczyciele i inni specjaliści opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), z którym zapoznają się rodzice. Program ten zawiera informacje o uczniu, sposobach pracy z nim na wszystkich zajęciach przedmiotowych i specjalistycznych (logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, rewalidacja indywidualna) w danym roku szkolnym. Dzięki IPET-owi łatwiej monitorować postępy ucznia w każdym obszarze jego funkcjonowania i na bieżąco korygować oddziaływania edukacyjno – terapeutyczne.
 • Zgodnie z podstawą programową uczniowie realizują następujące zajęcia edukacyjne:
  funkcjonowanie w środowisku (podczas realizacji tego przedmiotu uczniowie m. in. doskonalą umiejętności związane z samoobsługą, z dbałością o własne zdrowie, poszerzają wiedzę na temat m.in. najbliższego środowiska społeczno- kulturowego oraz przyrodniczego, doskonalą umiejętności komunikacyjne w tym umiejętność czytania i pisania, umiejętności matematyczne),
  plastykę,
  technikę,
  muzykę z rytmiką,
  wychowanie fizyczne,
  religię.

Otrzymują ocenę semestralną i roczną w postaci opisowej, wyjątkiem jest religia, z której otrzymują stopnie.

  • Każdy z uczniów objęty jest dodatkowo rewalidacją indywidualną, podczas której pracuje nad doskonaleniem umiejętności szkolnych – techniki czytania, pisania, nad doskonaleniem i rozwijaniem umiejętności matematycznych oraz usprawnianiem funkcji percepcyjno–motorycznych (np. w sferze słuchowo–językowej, wzrokowej, ruchowej, doskonaleniem pamięci, koncentracji uwagi).

Według potrzeb objęci są również zajęciami z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii.
Podczas wymienionych zajęć specjalistycznych pracują w małych 3-5 osobowych grupach, co wpływa na większą skuteczność oddziaływań terapeutycznych.

 • Wychowawcy i nauczyciele mogą też liczyć na pomoc innych specjalistów: psychologa, pedagoga czy pielęgniarki szkolnej.
 • Uczniowie w naszej szkole korzystają:
  – ze świetlicy szkolnej, z biblioteki szkolnej,
  – z możliwości dożywiania,
  – z darmowych dojazdów busem (dot. uczniów z gminy Brusy) oraz komunikacją miejską,
  – z nowoczesnej bazy (budynek bez barier architektonicznych, dobrze wyposażona sala gimnastyczna i korekcyjna, pracownie do zajęć technicznych),
  – z dużego boiska i pięknie utrzymanego dziedzińca z ławeczkami.
 • Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na specjalistyczny transport zapewniany przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania ucznia,
 • Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych. Należą do nich kółka zainteresowań, np., teatralne, muzyczne, plastyczne, ABC gastronomii, sekcja Olimpiad Specjalnych i inne według oferty na dany rok szkolny,
 • Chętni mogą uczestniczyć w konkursach, quizach, wycieczkach szkolnych, biwakach, zawodach sportowych oraz uroczystościach i imprezach szkolnych. Mogą włączać się w akcje i działania Samorządu Uczniowskiego na poziomie gimnazjum,
 • Młodzież w ramach lekcji wychowania fizycznego bierze udział w zajęciach kajakarskich, rowerowych i narciarskich,
 • Co dwa lata młodzież może skorzystać z wyjazdu na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny. Wybieramy miejsca atrakcyjne pod kątem klimatycznym i krajobrazowym. Ostatnie turnusy odbyły się w pięknych górach Pieninach,
 • Uczniowie trenujący w sekcji Olimpiad Specjalnych mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zawodach i zgrupowaniach nie tylko w Polsce ale również za granicą.

Po ukończeniu Gimnazjum uczniowie mogą:

 • Kontynuować naukę w klasie Przysposabiającej do Pracy, również na terenie naszej szkoły,
 • Mogą uczestniczyć w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej bądź w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy (obie te placówki znajdują się w Chojnicach).

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Chojnicach rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2011 roku. Jest to szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowuje ona młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia. Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Kształcenie jest dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Obejmuje ono:

 • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności;
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Edukacja uczniów w Szkole Przysposabiającej do Pracy opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami.

W procesie kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi nauczyciele współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, ustalając kierunki oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych i konsultując z nimi sposoby rozwiązywania problemów ucznia respektujące wyznawane przez rodzinę wartości.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

 • zajęcia edukacyjne:
  – funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  – wychowanie fizyczne,
  – przysposobienie do pracy,
  – religia/etyka
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia sportowe;
 • zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu.

W ramach zajęć przysposabiających do pracy nasi uczniowie uczęszczają do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach, gdzie nabywają i doskonalą umiejętności krawieckie. W szkole mają zajęcia m. in. z zakresu ogrodnictwa, stolarstwa, prac biurowych, papieroplastyki i zdobienia, gotowania, gospodarstwa domowego oraz tkactwa.

Aktualności

1964

Galeria

Jesteśmy tutaj

Masz pytanie?

Kontakt

Adres:

ul. Jana Pawła II,
89-600 Chojnice,

Kontakt

Telefon: 0-52 565-10-00
Fax:  0-52 397-96-66
E-mail: zsschojnice@op.pl