Logopedia

W bloku rewalidacyjnym uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych są również pod opieką logopedów. Wśród nich są osoby z dodatkowymi specjalizacjami: neurologopedyczną, surdologopedyczną i wczesnej interwencji logopedycznej. Pozwala to na służenie pomocą w skomplikowanych sytuacjach, np. mowa dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołami wad wrodzonych, z niedosłuchem, osób jąkających się, z niedokształceniem mowy dziecięcej o typie afazji, objęcie pomocą logopedyczną dzieci już zaraz po urodzeniu, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecięcego. Ważne miejsce w naszej placówce zajmuje również komunikacja alternatywna, która czasem staje się nieodzowna, np. w niektórych przypadkach mózgowego porażenia dziecięcego, mutyzmu, również w połączeniu z niepełnosprawnością intelektualną.  Uczniowie uczestniczą w terapii przez cały okres pobytu w naszej placówce. Na poziomie szkoły podstawowej zajęcia terapeutyczne odbywają się dwa lub nawet trzy razy w tygodniu, w zależności od potrzeb każdego dziecka. W zespołach edukacyjno-terapeutycznych ilość godzin jest zwiększona. Również w Szkole Przysposabiającej do Pracy odbywa się terapia logopedyczna. Natomiast dla naszych najmłodszych podopiecznych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zajęcia z logopedą przydzielane są zgodnie z zalecaniami zawartymi w opiniach lub orzeczeniach, sugestiami rodziców, diagnozami stawianymi przez terapeutów.