Współpraca z Biblioteką

W roku 2010 zrodził się pomysł nawiązania współpracy ZSS w Chojnicach z PBW w Gdańsku, filią Chojnice. Autorkami pomysłu są: p. A. Wielewska – pracownik filii i p. L. Lonczak-Męcikalska – nauczycielka ZSS. W projekcie biorą udział uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych 2, 3 i 4. Aktualnie realizowany jest już siódmy projekt. W pierwszym roku współpracy (rok szkolny 2010/11) tematyka zajęć związana była z czterema porami roku, drugi rok (rok szkolny 2011/12) to wybrane ważne święta i uroczystości, przypadające w kalendarzu.

Trzeci rok (rok szkolny 2012/2013) dotyczył edukacji dla bezpieczeństwa, w czwartym roku (rok szkolny 2013/2014) poznawaliśmy różne zawody, w piątym (rok szkolny 2014/2015) projekt nosił tytuł „Z czego możemy być dumni jako Polacy”, szósty (rok szkolny 2015/2016) poświęciliśmy na bliższe poznanie wybranych zawodów, które świadczą usługi dla ludzi.

Każdy blok tematów zawiera również zajęcia typowo biblioteczne, np. „Zwiedzanie biblioteki i przypomnienie informacji o pracy różnych działów placówki”.
Do realizacji projektu dołączyły: p. R. Wegner i p. K. Żychlińska.
Zdjęcia dotyczą spotkania: „Czujemy się bezpiecznie w szkole i w mieście. Wizyta w siedzibie Straży Miejskiej – poznanie specyfiki pracy strażników. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zegara” (r. szk. 2012/2013).

Jeden rok szkolny obejmuje pięć lub sześć spotkań dwugodzinnych, na terenie biblioteki i wyjścia poza teren szkoły i biblioteki – związane z realizowanym tematem. Doskonalone są również umiejętności matematyczne (pierwszy rok – liczby 1-10, drugi rok – monety 1 zł, 2 zł, 5 zł, i banknoty 10 zł, 20zł, 50zł, trzeci rok – zakres liczbowy do 30 – umiejętności posługiwania się zegarem i kalkulatorem, czwarty rok – doskonalenie umiejętności operowania banknotami i monetami, piąty rok – pojęcie czasu, przeszłość i teraźniejszość, cyfry rzymskie i arabskie, sposoby mierzenia upływającego czasu, odczytywanie dat, pomiary wyników sportowych – czas, odległość, wytrzymałość, szósty rok – zakup towarów, płacenie gotówką, kartą płatniczą, posługiwanie się kalkulatorem, liczenie monet i banknotów, wypłacanie pieniędzy z bankomatu, wysyłanie i odbieranie e-maili).

W ramach zajęć bibliotecznych odbywa się zwiedzanie biblioteki, przypomina się uczestnikom zajęć informacje o pracy różnych działów placówki, prowadzi się różnorodne zajęcia na temat książek i czasopism, środków masowego przekazu (w tym mediów lokalnych) i ich roli we współczesnym świecie.

W roku szkolnym 2016/2017 projekt Współpracy ZSS w Chojnicach z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku, filia Chojnice, jest kontynuowany. Biorą w nim udział uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych 2, 3, 4 pod opieką wychowawców (jak w poprzednich latach). Tematyka zajęć obejmie działania dotyczące upowszechnienia czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów. Podczas zajęć uczniowie będą doskonalili naukę czytania oraz posługiwania się słownikami. Pogłębią wiedzę dotyczącą pracy bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. Poznają różne postacie książek. Zajęcia będą połączone z wycieczką do księgarni, z wizytą u pisarza oraz w drukarni. Dotrą do różnych źródeł informacji i sposobów ich wyszukiwania. Poznają drogę książki i pracę osób związanych z procesem jej powstawania. Dokonają wyboru książki w księgarni oraz jej zakupu. Umiejętności, które będziemy kształcić i usprawniać nadal związane będą z operowaniem pieniędzmi, gotówką, kartą płatniczą, liczeniem monet i banknotów. Tematyka zajęć będzie zawierać treści i wiedzę z zakresu prostych czynności, niezbędnych do funkcjonowania wychowanka jako członka społeczeństwa. Zakres materiału będzie dostosowany do poziomu klasy (w jakiej uczeń się obecnie znajduje) oraz do jego indywidualnych predyspozycji i możliwości.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia edukacyjne odbywające się na terenie Biblioteki są kontynuowane. Ich myślą przewodnią jest hasło zaproponowane przez panią minister Annę Zalewską „Rok dla Niepodległej”. Zajęcia rozpoczęły się na początku listopada 2017 r., tuż przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w nich biorą uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych 3, 4, 5 pod opieką wychowawców. Zakres materiału jest dostosowany do poziomu klasy  (w jakiej uczeń się znajduje) oraz do jego indywidualnych predyspozycji i możliwości.

Zdjęcia dotyczą zajęć: Polska nasza ojczyzna. Symbole narodowe i położenie geograficzne (flaga, godło, hymn, położenie Polski w Europie, podział na województwa, dostęp do morza, główne miasta i rzeki). Liczby rzymskie i arabskie (wiek, pół wieku, rok, miesiąc, dzień). Zapisywanie dat, ćwiczenia.

Rok szkolny 2018/2019

Zakończyliśmy kolejny rok współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku filią Chojnice – realizowany był cykl zajęć dydaktycznych  wokół dwóch priorytetów: Rok dla Niepodległej z racji zakończenia obchodów stulecia niepodległości państwa polskiego oraz bezpieczeństwo w sieci, aby rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, korzystać bezpiecznie z zasobów dostępnych w sieci. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2018 r., a zakończyły się w czerwcu 2019 r. Uczestniczyli w nich uczniowie z zespołów edukacyjno-terapeutycznych 3, 4, 5 pod opieką wychowawców. 

Przybliżono uczestnikom trudniejsze zagadnienia z zakresu trójpodziału władzy w Polsce, podstawowe informacje o władzach samorządowych; jak korzystać najbezpieczniej  z zasobów w sieci, zasady działania Internetu i telefonu, numery alarmowe, jak je wyszukać, zapisać i wybrać – ćwiczenia praktyczne, tworzenie książeczki. Operowaliśmy również banknotami  i monetami polskimi, poznaliśmy nowy nominał. Przypomnieliśmy sobie władców polskich umieszczonych na banknotach. Dzięki temu wzrosła nasza samodzielność i stopień niezależności  w środowisku.

Zdjęcia dotyczą ostatniego spotkania: Internet i telefon – bezpieczne korzystanie z urządzeń.

Rok szkolny 2019/2020

Dnia 10.10.2019 r. rozpoczęliśmy kolejny rok zajęć edukacyjnych na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Chojnicach, w ramach współpracy ZSS Chojnice z Biblioteką Pedagogiczną w Gdańsku, filia Chojnice. Myśl przewodnia spotkań to pomorskie drogi do niepodległości 1918 -1945, w związku ze 100-leciem powrotu Pomorza Gdańskiego do Polski. Realizacja poszczególnych tematów będzie powiązana z priorytetami MEN na bieżący rok szkolny: kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych   realizacji podstawy programowej.

Do realizacji zajęć przystąpiła nowa grupa uczniów – zespół edukacyjno-terapeutyczny 6  z wychowawczynią p. B. Kanabają.

Na pierwszych zajęciach zastanawialiśmy się nad pojęciem patriotyzmu i jaki powinien być współczesny patriota. Wspominaliśmy bohaterską walkę żołnierzy w czasie II wojny światowej  na Westerplatte, przypominaliśmy ważne miejsca w naszej Ojczyźnie, o których każdy Polak powinien pamiętać, umieć je nazwać i wiedzieć o nich najważniejsze rzeczy. Powtórzyliśmy też nasze wiadomości na temat liczb rzymskich i arabskich, w formie ćwiczeń związanych z ustalaniem dat. Byliśmy pod wrażeniem, że tak dużo wiemy o naszej ojczyźnie, a Jej ważne miejsca nie są nam obce.

Na zdjęciach: zespół edukacyjno-terapeutyczny 4 intensywnie pracuje na pierwszych zajęciach.